مهمترین سیستم های کشف به موقع حریق جهت جلوگیری از خسارات جانی و مالی در یک پروژه سیستم اعلام حریق می باشد. سیستم های اعلام حریق به 3 دسته معمولی، آدرس پذیر و هوشمند تقسیم می شوند. شرکت رستان صنعت تیوا با به کارگیری از دانش روز و با استناد از استانداردهای داخلی و بین المللی قابلیت طراحی، اجرا و راه اندازی و تأمین تجهیزات مورد استفاده این سیستم در بهینه و مهندسی ترین حالت را دارا می باشد. شرکت رستان صنعت تیوا همچنین آمادگی آموزش سیستم اعلام حریق برای شرکت ها و افراد را نیز دارا می باشد.