از جمله سیستم های مورد استفاده در زمینه اطفاء کاربری هایی نظیر اتاق های سرور، کتابخانه ها و مراکز ثبت اسناد و … سیستم اطفاء گازی می باشد. شرکت رستان صنعت تیوا با به کارگیری از دانش روز قایلیت طراحی، اجرا و راه اندازی این سیستم را دارا می باشد.